Balance = rovnováha = zdraví

Ano, tak jednoduché to je. Rovnováha rovná se zdraví, nerovnováha rovná se nemoc, problém, destrukce. Rovnováha patří k nejcennějším atributům našeho života a platí to vlastně i pro jakoukoliv rodinu, komunitu, organizaci, firmu, stát i lidstvo jako celek. Naší povinností je uvědomit si svou vlastní zodpovědnost za spoluvytváření této rovnováhy ve všech oblastech našeho života.

V oblasti našeho těla, psychiky i mysli mohou být esence rostlin - esenciální oleje tím nejlepším pomocníkem, přítelem, který nás může provázet na naší každodenní cestě vytváření a obnovy rovnováhy. Rovnováhy, neboli homeostázy - toho nejžádanějšího stavu.

Když se nám to daří, tak jsme silní, zdraví, inspirovaní a máme radost ze života. Jsme prospěšní sobě i okolí. Jsme pozitivním prvkem tohoto světa.

Kvalitní 100% přírodní esenciální oleje mohou pomoci při podpoře a nastolení rovnováhy každé složky naší osobnosti - těla, emocí, mysli i ducha.

Komplexní vysvětlení jak esence v oblasti našich emocí přesně působí nemáme, a ani nikdy mít nebudeme. V tomto směru je příroda nástroji exaktní vědy nepoznatelná, nicméně máme dostatek zaznamenaných faktů a vědeckých studií, které nám obraz odkrývají alespoň částečně.

Jedinečné vlastnosti esenciálních olejů způsobují, že mohou být aktivní nejen na povrchu, ale i uvnitř buněk. Povrch každé buňky tvoří membrána, která buňku odděluje od jejího okolí. V této membráně, která se skládá z proteinů, fosfolipidů a cholesterolu, jsou receptory, které umožňují komunikaci mezi ostatními buňkami v těle. Jednotlivé buňky vytváří v těle tkáně, které mohou být organizovány díky:

     1. buněčné komunikaci

     2. selektivní mezibuněčné adhezi, kdy různé buňky mají na povrchu různé adhezívní molekuly, které mají tendence vázat se k buňkám stejného či podobné typu, s určitými jinými buněčnými typy nebo specifickými složkami extracelulární matrix (ECM).

     3. Buněčné paměti, kdy buňky si zachovávají svou formu a charakter a přenáší je na potomky.

Informace zachycena povrchem buňky je předávána od jednoho souboru vnitrobuněčných signálních molekul ke druhému, přičemž každý soubor vyvolává tvorbu dalšího.

100% přírodní esenciální oleje dokáží ovlivňovat všechny tyto prvky, procesy a děje. Významným důvodem, proč je mohou ovlivňovat je jejich schopnost rozpouštět se v tucích a velikost, resp. "malost" jejich molekul. Esenciální oleje nejsou závislé na komunikačních a transportních mechanizmech. Mohou pronikat buněčnými membránami do buněk a přímo tak ovlivňovat jejich strukturu, funkci a energetiku.

Čichová informace zachycená buňkou je v našem těle zpracovávána částí mozku, která je ipsilaterální (týká se téže strany těla), vzhledem k místu vzniku vzruchu. To znamená, že pokud podnět vzniká stimulací pravé části těla, je informace zpracována pravou mozkovou hemisférou. U ostatních smyslů je zpracování informace kontralaterální (související s opačnou stranou). Dalším specifickým rysem čichu je přímý přenos impulzů bez propojení (kontroly) v talamu (1). Díky tomu a také díky provázanosti čichového systému s limbickým systémem a mozkovými emočními centry, mohou esenciální oleje na organizmus působit nejen farmakologicky ale i psychologicky (2,3).

Jedinečnou schopností esenciálních olejů je schopnost prostupovat hematoencefalickou bariéru v našem mozku. Ve Wikipedii se můžeme dozvědět, že je to označení pro bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku obratlovců od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Je to možné díky tomu, že buňky cévního endotelu jsou opatřeny výrazně vyvinutými těsnými spoji, jež zamezují vzniku pórů mezi buňkami (4). Přes hematoencefalickou bariéru mohou volně přecházet látky rozpustné v tucích a samozřejmě i plyny (jako je kyslík a oxid uhličitý). Všechny ionty a látky rozpustné ve vodě (jako je glukóza) se však musí aktivně transportovat přes buněčné membrány za spotřeby energie.

Tato hematoencefalická bariéra bývá odborníky označována jako nejbezpečnější tkáňová bariéra v těle. Díky své nízké propustností chrání křehké tkáně mozku a tím i celé tělo a mysl.

Díky tomu, že některé složky esencí dokáži prostoupit až do centrálních částí mozku mohou harmonizovat a ovlivňovat procesy související s myšlením, pamětí, emocemi, hormonální aktivitou, kreativitou a procesy související řízením celého systému našeho těla.

Pravděpodobně nejméně prozkoumanou částí působení esencí rostlin, ale současně velmi významnou je jejich schopnost pomoci navozovat stav klidu mysli, v jistém smyslu přispět k aktivaci vědomí a uvolňovat a harmonizovat tak vzorce myšlenkové i emoční. Tyto vědomé i nevědomé "nahrávky" v naší mysli vytváří naše vzorce chování, naše zvyky a tím vytváří náš osud. Ovlivňují každý aspekt našeho života. Přestože můžeme mít pocit osobní svobody v této oblasti naší mysli jsou skryty bloky a okovy naší osobnosti. Změny tohoto typu jsou výzvou pro každého z nás a doslova celoživotním úkolem, ze kterého není nikdo vyčleněn. Esenciální oleje mohou být na této cestě sebepoznání a sebezlepšování tím nejlepším pomocníkem.

Ale zpět k názvu tohoto článku. BALANCE. Použil jsem před lety tento název k označení směsi esenciálních olejů, kterou jsem vytvořil s cílem pomoci překonat stavy, které mají původ v emoční nerovnovázeEmoce jsou určité koridory, pomaloběžné útvary v mysli a jejich nepochopení a nezvládnutí přispívá k nerovnováze jedince. Prvním krokem k jejich zvládnutí je jejich identifikace, rozpoznání a uvědomění si. Analýza i osobní zkušenost dokazuje, že emoce nejsou naším nejhlubším bytím a na cestě k jejich zvládnutí je třeba prohloubit toto pochopení a zaujímat k nim neosobní postoj.  Nižší emoce nahrazujeme vyššími - například smutek radostí. Náročnějším procesem je nechat emoce rozplynout v tichu mysli a uvolnit prostor pro průchod intuice.

Negativní emoce jako pesimismus, lítost a sebelítost, výčitky, pocity ztráty, smutek, melancholie, hněv, nenávist, závist, žal, pesimismus, rezignace, osamocení a mnohé jiné pak vytváří komplexy a bloky, narušují harmonii, omezují náš potenciál a nedovolují nám růst, cítit se šťastnými a projevovat se jako svobodné bytosti.

Energetické působení této kompozice esencí rostlin (esenciálních olejů) působí na hlubších úrovních a podporuje tím schopnost změny a proměny, spouští schopnost transformace. Povzbuzuje naši vůli k opuštění toho, co nám již neslouží a nenaplňuje nás. Pomáhá jedincům, kteří se cítí „zablokováni" v jejich aktuální situaci a nemohou se „pohnout z místa". Povzbuzuje nás v překonání omezení, únavy a vyčerpanosti, k nastolení optimismu a obnovení vitality. Přináší svěžest, radost a odolnost.

Ing. Jiří Černota
zakladatel a CEO BEWIT


(1) WIESMANN, M., I. YOUSRY, E. HEUBERGER, et al., 2001. Functional magnetic resonance imaging of human olfaction. Neuroimaging Clin. North Am., 11(2): 237–250.

(2) BERMPOHL, F., A. PASCUAL-LEONE, A. AMEDI, et al., 2006. Dissociable networks for the expectancy and perception of emotional stimuli in the human brain. Neuroimage, 30(2): 588–600.

(3) BARON, R.A. and J. THOMLEY, 1994. A whiff of reality: Positive affect as a potential mediator of the effects of pleasant fragrances on task performance and helping. Environ. Behav., 26(6): 766–784.

(4) NIEUWENHUYS, R., Hendrik Jan Donkelaar, Charles Nicholson. The central nervous system of vertebrates. [s.l.]: Springer, 1998. Upozornění:

Informace uvedené na tomto webu jsou prezentovány pouze se záměrem sdílení a podpory osobního vzdělání. Nejsou určeny k nahrazení individuálního vztahu s lékařem nebo kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Cílem není zmírnit nebo léčit jakékoliv zdravotní či psychické stavy, ani působit preventivně, ani diagnostikovat, ani k takové činnosti vybízet. Pokud jste právě v lékařské péči nebo v jakémkoliv lékařském ošetření, tak změny ve výživě nebo změny ve vztahu k popisovaným informacím konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Uvedené informace nejsou míněny jako lékařské rady, ale jako sdílení znalostí a informací. Vyzýváme vás k tomu, abyste si ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem vytvořili vlastní názor v oblasti zdravotní péče a udělali vlastní rozhodnutí na základě vašeho průzkumu a úsudku. Uvedená prohlášení nebyla hodnocena regulačními orgány. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než si něco zakoupíte nebo uděláte nějaké rozhodnutí, provedli svůj vlastní individuální průzkum.